Гражданско право и процес

  • Консултации в сферата на българското гражданско законодателство;
  • Изготвяне, изменение и прекратяване на договори;
  • Изготвяне на становища и документи в областта на българското гражданско законодателство;
  • Процесуално представителство пред българските съдилища и в арбитражни производства;
  • Изготвяне на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 ГПК, както и процесуално представителство в производствата;
  • Изготвяне на молби за обезпечение на бъдещи искове, процесуално представителство в обезпечително производство;
  • Извънсъдебно решаване на правни спорове;