Търговско и корпоративно право

  • Учредяване на търговски дружества и извършване на промени в обстоятелствата, свързани с тях;
  • Консултации на български и чуждестранни юридически лица във връзка с осъществявана от тях дейност на територията на Република България;
  • Преобразуване на търговски дружества и сделки с търговски предприятия;
  • Търговски сделки – изготвяне на търговски договори, документи и др.;
  • Процесуално представителство пред български съдилища по търговскоправни въпроси и спорове;
  • Ликвидация на търговски дружества;
  • Несъстоятелност – процесуално представителство на длъжници и кредитори в производство по несъстоятелност, съдействие за подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност;
  • Правен анализ на дружества;