Вещно право

  • Консултации във връзка с придобиване на недвижими имоти на територията на Република България – включително правен анализ на собствеността;
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, както и извършване на промени по същите;
  • Процесуално представителство при вещни спорове;