Кратък преглед на някои от измененията в ГПК, приети със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г..

Измененията, извършени със ЗИД на ГПК от 27.10.2017г. , влизащи в сила на 31.10.2017г., са съществени и касаят връчването на книжа и съобщения, държавните такси, дължими както в общото, така и изпълнителното производство, и отделно са извършени редица реформи и в самия изпълнителен процес.

В чл. 47 ГПК са приети изменения във връзка с връчването на книжа и съобщения, като е въведено задължение за извършване на поне три посещения на адреса на ответника, посочен по делото, като най-малко едно от посещенията следва да бъде в неприсъствен ден, а също така е засилено служебното начало във връзка с установяване адреса на ответника.  Предвидено е връчване по местоработата, по местослуженето или съответно мястото за осъществяване на стопанска дейност.

Съществени изменения са приети и по отношение на държавните такси, дължими при съединяване на искове, както и таксите, дължими по изпълнението.

С оглед на многото случаи на образувани изпълнителни производства срещу длъжници, които искат да погасят задължението си, пресъдено по влязло в сила решение или по заповед за изпълнение, но не могат поради липсата на данни за сметка на кредитора или за начин, по който да погасят задължението си, са приети изменения в чл. 127, чл. 236, чл. 410 ал. 2 и чл. 412 ГПК, с които е въведен задължителен реквизит на исковата молба по осъдителен иск, съответно на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, на съдебното решение и на заповедта за изпълнение, а именно: банкова сметка, по която да се преведат присъдените суми, или да се посочи друг начин за плащане.

В заповедното проиводство е въведена процедура при изпълнение в срока за доброволно изпълнение, като длъжниците, които са изпълнили изцяло или частично в срока за доброволно изпълнение, посочен в заповедта за изпълнение, могат да подадат възражение, към което следва да приложат доказателства за изпълнението. Предвидена е възможност за подаване на възражение по отношение на разноските, ако длъжникът не е дал повод за предявяване на вземането.

Многобройни са измененията в изпълнителното производство, като същите касаят местната компетентност за образуване на изпълнителни дела, възможностите за обжалване действията на съдебния изпълнител, таксите, дължими в изпълнителното производство, определянето на началната цена за публична продан и др. Нововъведен е принципът за съразмерност на обезпечителните мерки и изпълнителните способи в изпълнителното производство, като при неспазването му е разширена отговорността на съдебните изпълнители по чл. 441 ГПК.

Във връзка с все по-широкото приложение на електронните документи и електронните подписи е регламентирана възможността за извършване на електронен запор върху вземане по сметка в банка, както и е предвидено провеждане на електронен публичен търг.

Налице са изменения във връзка с изпълнението спрямо ценни книжа, собственост на длъжника, които следва да доведат до по-широко приложение на този начин на принудително изпълнение. Досегашната уредба водеше до невъзможност за изпълнение по отношение на поименни налични ценни книжа, т.к. обезсилването на ценни книжа по чл. 560 ГПК беше предвидено само по отношение на ценни книги на заповед.

С чл. 517а ГПК е предвидена възможност за изпълнение върху обособена част от предприятие, а в чл. 518а ГПК е регламентирано изпълнението върху права и обекти на индустриална собственост на длъжника. С изричното въвеждане на посочените институти са запълнени редица празнини в действащото законодателство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *