Декларация за дружествата, неизвършвали дейност през 2017г. - краен срок за подаване в Търговския регистър: 31.03.2018г.

На основание на чл. 92 ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Съгласно чл. 38 ал. 9 т. 2 от Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. За всички търговци, които не са извършвали дейност през 2017г., крайният срок изтича на 31.03.2018г.

Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно приложение  Г2 или  Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г.

Към заявлението се прилагат:

– Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството в свободен текст;

– Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);

– Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Следва да се отбележи, че т.к. с декларацията по чл. 38 ал. 2 т. 9 от Закона за счетоводството не се представя годишен финансов отчет, заявител не може да бъде съставител на финансов отчет. Заявител може да бъде само представляващият съответното лице или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.

Примерен двуезичен текст на Декларация по чл. 38 ал. 2 т. 9 от Закона за счетоводството:

Decl_38_2_9_BG_ENG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *